Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Zarządzanie ryzykiem

[GRI 102-11]

Grupa Eurocash prowadzi system zarządzania ryzykiem, który obejmuje wszystkie aspekty działalności jednostek wchodzących w jej skład. System ten koncentruje się zarówno na obszarach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, jednocześnie bierze pod uwagę między innymi wpływ działalności Grupy w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Są podejmowane działania zapobiegawcze w obszarach środowiskowych i społecznych.

Zarządzanie ryzykiem Grupy opiera się na szeregu procedur i polityk wewnętrznych, a także na uzupełniających je i wykonywanych systematycznie zadaniach kontroli wewnętrznej przez wyznaczone do tego zasoby. Ponadto w firmie funkcjonuje audyt wewnętrzny, który zapewnia jakość i efektywność tych kontroli.

System zarządzania ryzykiem

Obszar ryzyka Przykłady ryzyka Elementy systemu zarządzania ryzykiem – sposoby monitorowania i kontrolowania
Etyka i przeciwdziałanie korupcji
 • Ryzyko korupcji publiczne
 • Ryzyko korupcji prywatnej oraz wobec kontrahentów
 • Ryzyko nadużyć względem pracowników
 • Ryzyko nadużyć związanych z oszustwami wewnętrznymi
 • Ryzyko wystąpienia konfliktu interesów
 • Kodeks etyki Grupy Eurocash
 • Wartości Grupy Eurocash – jasno określone i komunikowane pracownikom
 • Linia zaufania dla pracowników umożliwiająca anonimowe zgłoszenia w sposób niepozwalający na identyfikację zgłaszającego
 • Wprowadzenie procedury postępowania ze zgłoszeniami, ścieżki raportowania, ochrony sygnalistów przed represjami, dyskryminacją lub innym niesprawiedliwym traktowaniem, ochrony danych osobowych i zachowania poufności – zgodnej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 o sygnalistach, a także ze standardami, które są rekomendowane dla systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz dla systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez GPW w Warszawie S.A.
 • Polityka antymobbingowa
 • Szkolenia dla pracowników z wartości Grupy Eurocash i zasad etyki
 • Instrukcje dotyczące przyjmowania prezentów od kontrahentów (przekazywanie prezentów na cele dobroczynne)
 • Wdrożenie procedury i procesu zarządzania konfliktami interesów, w tym ankiety – oświadczenia o występowaniu rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów
Ryzyko prawne
 • Ryzyko naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony praw konsumentów
 • Ryzyko naruszenia przepisów w zakresie prawa konkurencji
 • Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących zabronionych porozumień
 • Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących zatorów płatniczych
 • Ryzyko naruszenia przepisów prawa antymonopolowego
 • Ryzyko naruszenia przepisów ochrony danych osobowych
 • Ryzyko naruszenia przepisów Kodeksu spółek handlowych
 • Ryzyko naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i danych poufnych
 • Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących reklamy regulowanej i własności intelektualnej
 • Polityki i procedury w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących praw konsumentów
 • Szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników
 • Mechanizmy monitorujące profil i poziom ryzyk zidentyfikowanych w Grupie
 • Wdrażanie efektywnego systemu zgodności mającego na celu bieżące monitorowanie kluczowych ryzyk, monitorowanie zmian w prawie, wdrażanie zmian w regulacjach wewnętrznych zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa
 • Wdrażanie systemu okresowych KRI (kluczowych wskaźniki ryzyka) dotyczących wybranych obszarów ryzyka w celu identyfikacji i monitorowania naruszeń wdrożonych zasad i procesów
 • Wdrażanie jednolitego systemu opracowywania i publikowania treści marketingowych
Ryzyka podatkowe
 • Ryzyko nieprawidłowej kalkulacji i/lub rozpoznania podatku PIT/CIT/VAT
 • Ryzyko nieprawidłowej weryfikacji kontrahentów
 • Ryzyko nieefektywnego wdrożenia procedur dotyczących obowiązków raportowych w zakresie podatków
 • Wdrożenie procedur zapewniających prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych
 • Zaprojektowanie narzędzi wspomagających kalkulację zobowiązań podatkowych
 • Wdrożenie procedur dotyczących spełnienia wymogów należytej staranności wobec kontrahentów
 • Szkolenia w zakresie ryzyk podatkowych oraz procesu weryfikacji kontrahentów
Zasoby ludzkie/miejsce pracy
 • Ryzyko utraty oraz rotacji pracowników
 • Ryzyko nieprzestrzegania przepisów prawa pracy przez pracowników
 • Ryzyko niskiego zaangażowania pracowników
 • Ryzyko występowania mobbingu i innych nadużyć wobec pracowników
 • Ryzyko niesprawiedliwej oceny rozwoju zawodowego pracowników
 • Ryzyko wystąpienia braku możliwości rozwoju zawodowego pracowników
 • Ryzyko niskiego zadowolenia pracowników z pracy
 • Procedury i instrukcje regulujące miejsce pracy, w tym regulamin pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników
 • Działalność i porozumienia ze związkami zawodowymi
 • Ustalone i jednolite zasady korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy poprzez szkolenia dla kierownictwa oraz ciągłe monitorowanie rejestrów czasu pracy
 • Procedury i instrukcje zatrudniania nowych pracowników
 • System benefitów dla pracowników (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do zajęć sportowych)
 • Dofinansowanie nauki dla pracowników
 • Cykliczne badanie opinii pracowników
 • Wartości Grupy Eurocash - jasno określone i komunikowane pracownikom
 • Wprowadzenie procedury postępowania ze zgłoszeniami, ścieżki raportowania, ochrony sygnalistów przed represjami, dyskryminacją lub innym niesprawiedliwym traktowaniem, ochrony danych osobowych i zachowania poufności – zgodnej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 o sygnalistach, a także ze standardami, które są rekomendowane dla systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz dla systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez GPW w Warszawie S.A.
 • System zarządzania wynikami pracy pracowników
 • Coroczne oceny rozwoju pracowników
 • Programy rozwoju talentów (Management Trainee oraz Sales & Operational Trainee)
 • Platforma e-learningowa z licznymi szkoleniami dla pracowników
 • Szkolenia zewnętrzne zgodnie z potrzebami danych ról/funkcji/działów
 • Polityka antymobbingowa
 • Aktywność w mediach społecznościowych
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
 • Ryzyko wypadków w miejscu pracy
 • Ryzyko pożaru i innych awarii, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu pracowników
 • Ryzyko dostępu do obiektów osób niepowołanych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pracowników
 • Ryzyko napadu na pracowników w terenie i oddziałach
 • Ryzyko występowania chorób zawodowych (praca przy komputerze, praca w magazynie itp.)
 • Wewnętrzne procedury i instrukcje BHP
 • Systematyczne kontrole przestrzegania procedur i instrukcji BHP
 • Szkolenia BHP dla pracowników
 • Systematyczne szkolenia dotyczące działań w sytuacjach kryzysowych (np. próbne ewakuacje na wypadek pożarów itp.)
 • Urządzenia i środki zapewniające bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych (pożar, ewakuacje itp.)
 • Zapewnienie urządzeń AED (defibrylatorów) w obiektach Grupy, w których występuje duża liczba pracowników
 • Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich i ochrona obiektów
 • Zapewnienie ochrony fizycznej pracowników i obiektów
 • Systematyczne szkolenia z pierwszej pomocy
 • Program zwiększenia bezpieczeństwa jazdy
 • Dofinansowanie zajęć sportowych i prywatnej opieki medycznej
 • Funkcjonowanie klubów sportowych umożliwiających integrację i rekreację pracowników
Jakość i bezpieczeństwo żywności
 • Ryzyko wprowadzenia do obrotu żywności niepoddanej wymaganym badaniom, o wątpliwej jakości lub niespełniającej norm prawnych
 • Ryzyko wprowadzenia do obrotu żywności po terminie ważności
 • Ryzyko przerwania łańcucha chłodniczego dla produktów świeżych
 • Ryzyko nieodpowiedniego przechowywania i transportowania produktów żywnościowych
 • Ryzyko nieodpowiedniej utylizacji produktów przeterminowanych, wadliwych lub uszkodzonych
 • Ryzyko niespełnienia wymogów sanitarnych
 • Wdrożony program bezpieczeństwa żywności HACCP
 • Certyfikacje BRC, ISO 22000 oraz audyty w ich zakresie prowadzone przez jednostki zewnętrzne względem Grupy Eurocash
 • Wewnętrzne analizy i audyty jakości w centrach dystrybucji i oddziałach
 • Specjalnie wyznaczony zespół kontrolerów jakości żywności obejmujący geograficznie wszystkie regiony działalności
 • OWDP (Ogólne Warunki Dostaw Produktów) regulujące współpracę z dostawcami w zakresie jakości i przewozu żywności
 • W przypadku produktów marki własnej – systematyczne audyty w fabrykach producentów
 • Proces reklamacyjny dotyczący zarówno zwrotów od Klientów, jak i do dostawców
Otoczenie społeczne i biznesowe
 • Ryzyko zatrzymania rozwoju przedsiębiorczości
 • Ryzyko zatrzymania rozwoju społeczności lokalnych spowodowane brakiem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
 • Ryzyko zaprzestania działalności przez przedsiębiorców lokalnych (z uwagi np. na silną konkurencję)
 • Ryzyko działania niezgodnie z przepisami prawa
 • Ryzyko nieuprawnionego/niezgodnego z prawem ujawnienia informacji osobowych
 • Ryzyko sprzedaży alkoholu do dalszej odsprzedaży odbiorcom bez ważnych koncesji alkoholowych
 • Ryzyko współpracy z kontrahentami niewiarygodnymi w kontekście podatkowym
 • Ryzyko stosowania nieuczciwych praktyk biznesowych przez pracowników Grupy
 • Akademia Umiejętności (szkolenia, studia podyplomowe dla klientów i franczyzobiorców itp.)
 • Innowacyjne narzędzia biznesowe – platforma eurocash.pl
 • Oferowanie różnych rozwiązań współpracy biznesowej (kilka sieci franczyzowych, nowe koncepty sklepów detalicznych itp.)
 • Stosowanie dobrych praktyk w biznesie
 • Wsparcie równego traktowania przedsiębiorców przez producentów („Równi w biznesie”)
 • Badania satysfakcji Klientów/Przedsiębiorców ze współpracy z Grupą Eurocash
 • Wdrażanie skutecznego programu compliance w Grupie
 • Specjalnie wyznaczone funkcje związane ze zrównoważonym rozwojem i dokumenty definiujące priorytety Grupy w zakresie rozwoju CSR
 • Specjalnie wyznaczona funkcja do spełnienia wymogów RODO – osobny zespół, procedury i instrukcje (zgodnie z wymogami ustawy)
 • Bieżące i systematyczne monitorowanie przepisów prawa i dostosowywanie działalności do ich wymogów
 • Ciągłe monitorowanie i weryfikowanie posiadania ważnych koncesji alkoholowych u odbiorców, do których takie towary są sprzedawane w celu dalszej odsprzedaży
 • Wprowadzony zakaz handlu w niedziele niehandlowe
 • Weryfikacja wiarygodności kontrahentów
 • Współpraca regulowana kontraktami z producentami i dostawcami
 • Współpraca ze Związkiem Dużych Rodzin 3+
 • Udział pracowników w inicjatywach charytatywnych, np. biegi charytatywne, zbiórki i akcje dla potrzebujących
Środowisko naturalne
 • Ryzyko skażenia lub zatrucia środowiska
 • Ryzyko nadmiernej emisji CO2
 • Ryzyko niekontrolowanego zużycia energii w budynkach i flocie transportowej
 • Ryzyko generowania odpadów niekorzystnych dla środowiska
 • Ryzyko powstawania znacznej ilości odpadów (np. uszkodzenia, terminowanie się żywności)
 • Ryzyko braku prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów i surowców wtórnych
 • Audyty efektywności energetycznej
 • Wprowadzenie floty aut hybrydowych
 • Wprowadzenie programu ekojazdy
 • Monitorowanie zużycia paliwa i stylu jazdy oraz emisji spalin
 • Ciągłe podnoszenie efektywności łańcucha logistycznego
 • Ciągła optymalizacja zarządzania stratami w logistyce
 • Współpraca z NGO zajmującymi się przekazywaniem żywności
 • Segregacja odpadów i zarządzanie surowcami wtórnymi