Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

O raporcie

[GRI 102-54] Z satysfakcją prezentujemy Państwu kolejny raport z działalności pozafinansowej Grupy Eurocash sporządzony zgodnie ze Standardami Global Reporting Initiative, w opcji zgodności Core. [GRI 102-50] Przedstawione w nim dane, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, dotyczą okresu od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, chyba że zostało zaznaczone inaczej.

Raport powstał dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu pracowników Grupy Eurocash, którzy odpowiadali za przygotowanie do niego danych i treści, a na co dzień swoją pracą kształtują odpowiedzialność społeczną naszej firmy.

Serdecznie im dziękujemy!

[GRI 102-46]

Proces definiowania treści raportu za rok 2020 został oparty na wynikach prac przeprowadzonych w 2019 roku na potrzeby raportu za rok 2019 – zostały one poddane przeglądowi oraz zweryfikowane z interesariuszami.

W 2019 roku zidentyfikowaliśmy kluczowe obszary wpływu Grupy Eurocash na otoczenie oraz istotne tematy dla organizacji i naszych interesariuszy.

Zastosowane zostało następujące podejście:

  • analiza otoczenia (analiza danych zastanych),
  • warsztaty zespołu projektowego,
  • dialog z interesariuszami (ankieta skierowana do inwestorów).

Na potrzeby raportu za rok 2020 odbyły się warsztaty zespołu projektowego, na których dokonano przeglądu kluczowych obszarów wpływu i istotności tematów ujętych w Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+ i poprzednim „Raporcie społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2019 rok". Istotność poszczególnych tematów zweryfikowana została na podstawie ankiety skierowanej do interesariuszy. Opis tego badania, a także tematy istotne dla interesariuszy znajdziesz na podstronie Nasi interesariusze.

Wszystkie te tematy znalazły swoje odzwierciedlenie w treści raportu.

Poza tym jako temat istotny w roku 2020 Grupa Eurocash epidemię COVID-19, dlatego też dodatkowo został on uwzględniony w raporcie.

[GRI 102-56] Raport nie był poddany weryfikacji zewnętrznej. [GRI 102-52] Grupa Eurocash raportuje swoją działalność pozafinansową w cyklu rocznym. [GRI 102-51] Ostatni raport został opublikowany 31 marca 2020 roku.

Raport powstał na podstawie danych wewnętrznych Grupy Eurocash oraz danych zewnętrznych pozyskanych na potrzeby raportu.

[GRI 102-48]

W porównaniu do raportu za rok 2019 dokonano korekty we wskaźnikach

  • [GRI 302-1] [GRI 302-3] [GRI 302-4] – korekta wynikała z podjęcia decyzji o tym, że te dane będą raportowane dla większej liczby spółek należących do Grupy Eurocash,
  • [GRI 205-3] – z powodu sytuacji epidemicznej prace w zakresie polityki antykorupcyjnej zostały wstrzymane z uwagi na konieczność przesunięcia zasobów na inny obszar; polityka antykorupcyjna zostanie wdrożona w bieżącym 2021 roku,
  • [GRI 405-1] – zmiana w tym wskaźniku wynika ze zmiany sposobu liczenia.

Zmiany we wskazanych wskaźnikach nie wpływają na zmiany innych danych ujawnionych w raporcie za rok 2019. Ze względu na ich charakter oraz skalę nie są zmianami istotnymi, które mogłyby mieć wpływ na zrozumienie wpływu Grupy Eurocash na otoczenie oraz zniekształcałyby wyniki analizy w zakresie ESG Grupy Eurocash.