Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Kim jesteśmy?

Grupa Eurocash – fakty

[GRI 102-1] [GRI 102-4] [GRI 102-6]

[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

Grupa Eurocash jest największą polską firmą zajmującą się hurtową dystrybucją artykułów FMCG oraz wsparciem Przedsiębiorców i niezależnego handlu detalicznego w całym kraju. Na polskim rynku jesteśmy już od 26 lat. Łącząc nasze doświadczenie biznesowe, zaangażowanie pracowników Grupy Eurocash oraz przedsiębiorczość właścicieli lokalnych sklepów, zdobyliśmy pozycję lidera w hurtowej dystrybucji towarów FMCG w Polsce.

Nasza działalność opiera się z jednej strony na tworzeniu jak najszerszej oferty produktów FMCG, które dostarczamy do naszych Klientów (którymi są Przedsiębiorcy – właściciele sklepów) po przystępnych, dających im możliwość konkurowania z rynkiem wielkoformatowym, cenach. Z drugiej strony zaś na wspieraniu naszych Klientów w ich przedsiębiorczości: dostarczamy im zarówno nowe modele i koncepty biznesowe czy kanały dotarcia do ich Klientów, jak i programy edukacyjne (przykładem jest tu Akademia Umiejętności), które umożliwiają im ciągły rozwój prowadzonego przez siebie biznesu, zgodnie z najnowszymi trendami w handlu detalicznym. Zapewniamy im także wsparcie marketingowe.

Po 26 latach działalności i wspierania naszych Klientów zasłużyliśmy na miano mecenasa przedsiębiorczości w Polsce. Rozwijanie przedsiębiorczości jest też jednym z filarów naszej strategii zrównoważonego rozwoju – ponieważ właśnie w ten sposób rozumiemy naszą odpowiedzialność względem społeczeństwa.

Nasza strategia

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce (poprzez różnorodne formaty dystrybucji, formy współpracy) oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej akcjonariuszy (dzięki efektowi skali oraz systematycznej optymalizacji kosztów).

[GRI 102-7]

Grupa Eurocash w liczbach

21 277

pracowników

18

centrów dystrybucyjnych

180

hurtowni Cash & Carry

ponad 91,5 tys.

Klientów

15 990

sklepów franczyzowych

15 tys.

Klientów platformy eurocash.pl.

46%

udział rynku niezależnego w całym polskim rynku

112 tys.

uczestników AUE

ponad 6 mln zł

na stypendia

[GRI 102-7]

Wyniki Grupy Eurocash

2020 2019 Zmiana %
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (mln zł) 25 411,04 24 852,24 2,25%
Zysk brutto ze sprzedaży (mln zł) 3 366,65 3 242,98 3,18%
Rentowność brutto ze sprzedaży 13,25% 13,05% 0,2 pp.
EBITDA (EBIT + amortyzacja) (mln zł) 803,94 794,08 1,24%
(Marża EBITDA %) 3,16% 3,20% -0,04 pp.
Zysk z działalności operacyjnej – EBIT (mln zł) 250,43 244,52 2,42%
(Marża zysku operacyjnego – EBIT %) 0,99% 0,98% -0,01 pp.
Zysk brutto (mln zł) 107,92 113,42 -4,85%
Zysk netto (mln zł) 68,07 79,13 -13,97%
(Rentowność zysku netto %) 0,27% 0,32% -0,05 pp.

Struktura zarządcza

[GRI 102-5]

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich Przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną.

Głównym akcjonariuszem Eurocash S.A. jest Luis Amaral (bezpośrednio oraz pośrednio) posiadający na dzień 31.12.2020 roku 44,04% akcji Spółki. Luis Amaral pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Jednostką dominującą w Grupie jest Eurocash S.A., która realizuje większość sprzedaży Grupy.

Akcjonariat Spółki na dzień 31.12.2020 roku

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Luis Amaral (bezpośrednio i pośrednio*) 61 287 778 44,04% 61 287 778 44,04%
Pozostali 77 875 508 55,96% 77 875 508 55,96%
Razem 139 163 286 100,00% 139 163 286 100,00%

Struktura organizacyjna Grupy Eurocash na 31.12.2020 roku

[GRI 102-45]

Jeśli nie zostało wskazane inaczej, dane przedstawione w raporcie obejmują wszystkie spółki ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie ze strukturą Grupy Eurocash.

Szczegółowe informacje na temat organizacji Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji zawarte są w informacji dodatkowej do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

[GRI 102-10]

W 2020 roku Grupa Eurocash nabyła 100% udziałów we Frisco S.A.

[GRI 102-20] [GRI 102-23] [GRI 102-26]

Zarząd

Organem zarządzającym Eurocash S.A. jest Zarząd składający się w 2020 roku z 8 (ośmiu) członków.

Skład Zarządu Grupy Eurocash na dzień 31.12.2020 roku

Luis Manuel Conceicao Pais do Amaral

Prezes Zarządu

Rui Amaral

Członek Zarządu

Arnaldo Guerreiro

Członek Zarządu

Pedro Martinho

Członek Zarządu

W jego kompetencjach są zadania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Katarzyna Kopaczewska

Członek Zarządu

Jacek Owczarek

Członek Zarządu

Przemysław Ciaś

Członek Zarządu

Noel Collett

Członek Zarządu

[GRI 102-32]

Członkowie Zarządu wspólnie definiują cele, wartości i strategię organizacji. Członek Zarządu odpowiedzialny za obszary związane z CSR jest również odpowiedzialny za raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju. Nadzoruje proces przygotowania raportu oraz akceptuje treści przed jego publikacją. Odpowiada również za obszar raportowania wewnętrznego w obszarze CSR.

[GRI 102-18]

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Grupy Eurocash w okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

dr Hans Joachim Körber

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(1.01.2020 – 31.12.2020)

status: niezależny

Francisco José Valente Hipólito dos Santos

Członek Rady Nadzorczej

(1.01.2020 – 31.12.2020)

status: zależny

Renato Arie

Członek Rady Nadzorczej

(1.01.2020 – 31.12.2020)

status: niezależny

Jorge Mora

Członek Rady Nadzorczej

(1.01.2020 – 31.12.2020)

status: niezależny

Ewald Raben

Członek Rady Nadzorczej

(1.01.2020 – 20.10.2020)

status: niezależny

Przemysław Budkowski

Członek Rady Nadzorczej

(20.10.2020 – 31.12.2020)

status: niezależny

[GRI 405-1]

Liczba osób* w zarządach spółek należących do Grupy Eurocash (wg stanu z 2.11.2020 i 3.12.2019)**

Płeć Wiek (określony na 31.12.2020 oraz 31.12.2019)
Rok Razem Kobiety Mężczyźni Poniżej 30 lat 30-50 lat Powyżej 50 lat
Hurt 2020 46 9 37 0 28 18
2019 41 9 32 0 24 17
Detal 2020 14 4 10 0 8 6
2019 14 2 12 0 9 5
Projekty 2020 14 7 7 0 6 8
2019 16 8 8 1 9 6
Inne 2020 6 3 3 0 4 2
2019 8 3 5 0 5 3

Odsetek osób* w zarządach spółek należących do Grupy Eurocash (wg stanu z 2.11.2020 i 3.12.2019)**

Płeć Wiek
Rok Kobiety Mężczyźni Poniżej 30 lat 30-50 lat Powyżej 50 lat
Hurt 2020 20% 80% 0% 61% 39%
2019 22% 78% 0% 59% 41%
Detal 2020 29% 71% 0% 57% 43%
2019 14% 86% 0% 64% 36%
Projekty 2020 50% 50% 0% 43% 57%
2019 50% 50% 6% 56% 38%
Inne 2020 50% 50% 0% 67% 33%
2019 38% 63% 0% 63% 38%

Liczba pracowników* (wg stanu z 2.11.2020 i 3.12.2019)**

Płeć Wiek
Rok Razem Kobiety Mężczyźni Poniżej 30 lat 30-50 lat Powyżej 50 lat
Hurt 2020 10 168 4 255 5 913 2 617 6 466 1 085
2019 10 600 4 404 6 196 2 639 6 805 1 156
Detal 2020 6 661 6 015 646 1 598 3 986 1 077
2019 6 935 6 177 758 1 566 4 209 1 160
Projekty 2020 220 153 67 124 89 7
2019 361 252 109 220 125 16
Inne 2020 92 86 6 18 53 21
2019 203 176 27 41 114 48

Odsetek pracowników* (wg stanu z 2.11.2020 i 3.12.2019)**

Płeć Wiek
Rok Kobiety Mężczyźni Poniżej 30 lat 30-50 lat Powyżej 50 lat
Hurt 2020 42% 58% 26% 64% 11%
2019 42% 58% 25% 64% 11%
Detal 2020 90% 10% 24% 60% 16%
2019 89% 11% 23% 61% 17%
Projekty 2020 70% 30% 56% 40% 3%
2019 70% 30% 61% 35% 4%
Inne 2020 93% 7% 20% 58% 23%
2019 87% 13% 20% 56% 24%

* Wskaźniki całkowite („liczba osób”) zostały obliczone jako suma wyników dla poszczególnych spółek w ramach danego segmentu działalności;

wskaźniki procentowe („odsetek osób”) zostały obliczone jako stosunek sumy liczby osób w poszczególnej grupie i segmencie do sumy liczby osób w danym segmencie działalności.

** Dane obejmują spółki obsługiwane w systemie SAP HR.

W 2020 roku: Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o., 4Vapers sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Groszek sp. z o.o., Eurocash Franczyza sp. z o.o., Delikatesy Centrum sp. z o.o., Kontigo sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o., Detal Finanse sp. z o.o., Akademia Umiejętności Eurocash sp. z o.o., Cerville Investments sp z o.o., Podlaskie Delikatesy Centrum sp. z o.o., Polska Dystrybucja Alkoholi sp. z o.o., Innowacyjna Platforma Handlu sp. z o.o.

W 2019 roku: Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., DEF sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o., 4Vapers sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Groszek sp. z o.o., Eurocash Franczyza sp. z o.o., EKO Holding S.A. w likwidacji, Delikatesy Centrum sp. z o.o., Kontigo sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o., Sushi 2 Go sp. z o.o., Eurocash Convenience sp. z o.o., Detal Finanse sp. z o.o., Akademia Umiejętności Eurocash sp. z o.o., Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o.