Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Jakość bez kompromisów dla każdego

Kultura jakości

[GRI 103-1]

[GRI 102-9]

Grupa Eurocash jest największą polską firmą, która zajmuje się hurtową dystrybucją towarów FMCG na polskim rynku. Współpracujemy z gronem 1395 dostawców handlowych, których produkty dzięki naszej logistyce docierają do ponad 91,5 tys. Klientów.

W ten sposób tworzymy istotną część łańcucha dostaw produktów żywnościowych dla konsumentów w całej Polsce i na potrzeby całej naszej organizacji. Większość naszych dostawców to firmy polskie, w tym lokalni producenci, dzięki czemu aktywnie wspieramy lokalny rynek.

Nasi dostawcy

[GRI 103-2] [GRI 103-3]

Dostawcy zobligowani są do przestrzegania wymogów zawartych w dokumencie „Ogólne warunki dostaw produktów”, który reguluje: cechy i dokumentację produktów, zasady audytów, ustalenie ceny zakupu, organizację dostaw, zwroty, obieg dokumentów, działalność promocyjną, przepływy finansowe czy kary.

Współpracę z dostawcami żywności rozpoczynamy od tzw. wstępnego audytu bezpieczeństwa żywności, który pozwala nam ocenić potencjalnego partnera. Audyt ten przeprowadza się na podstawie przygotowanej przez ekspertów Grupy Eurocash listy audytowej. Dalsze negocjacje prowadzone są tylko z tymi dostawcami, którzy uzyskają pozytywny wynik audytu wstępnego. Dodatkowo już w trakcie współpracy przeprowadzane są cykliczne audyty dostawców.

Jesteśmy też jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce, które współpracuje z 11,8 tys. dostawcami niehandlowymi.

Jako operator logistyczny, hurtowy i detaliczny dbamy o to, żeby oferowane przez nas artykuły spełniały najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Naszym Klientom zapewniamy dostęp do możliwie największego wyboru produktów w cenach, które pozwalają im osiągać przewagę konkurencyjną, dzięki zaś rozbudowanej sieci logistycznej oferowane przez nas towary dostarczamy możliwie jak najbliżej Klientów – a przez to do jak najszerszego grona konsumentów.

1395

dostawców handlowych

91 586

Klientów

ok. 11,8 tys.

dostawców niehandlowych

Grupa Eurocash rozpoczęła prace nad Kodeksem dobrych praktyk zakupowych w obszarze zakupów niehandlowych.

[GRI 308-1] [GRI 414-1]

W 2020 roku wprowadziliśmy nowe zasady w samoocenie dostawców i zaczęliśmy zbierać informację o ich podejściu do kwestii społecznych i środowiskowych – deklarację zebrano od 8,7% dostawców*.

* Dane zbierane od września 2020 roku.

Jakość i bezpieczeństwo produktów

Dla naszej Grupy kluczowe jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości produktów.

Polityka bezpieczeństwa żywności

Polityka bezpieczeństwa żywnościowego została określona przez Zarząd Eurocash S.A. na podstawie przyjętej strategii i jest fundamentem działania Grupy w tym zakresie. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Klientom kompleksowej realizacji bezpiecznych dostaw produktów żywnościowych i sprostanie ich wciąż rosnącym wymaganiom.

 • Wszystkie zobowiązania, działania i usługi Grupy Eurocash muszą być uznane jako wzór jakości.
 • Bezpieczeństwo oferowanej żywności oraz standard usług jest podstawą długofalowego rozwoju Grupy.
 • Dążymy do utrzymania jakości naszych usług na poziomie, który nasi Klienci uznają za niedostępny dla każdego z naszych konkurentów.
 • Najważniejszym kryterium jakości jest bezpieczna żywność i zadowolenie Klientów.
 • Bezpieczeństwo w obrocie produktami spożywczymi jest priorytetem dla każdego pracownika firmy.
 • Budujemy kulturę pracy, w której ważne jest bezpieczeństwo oferowanych produktów, ludzi i środowiska naturalnego.
 • Priorytetem jest eliminowanie źródeł wszystkich niezgodności.

Aby to osiągnąć:

 • Budujemy nowoczesną organizację i sprawny system zarządzania
 • Umacniamy silną pozycję naszych usług na rynku dostaw żywności
 • Zapewniamy ciągły rozwój procesów przez efektywną współpracę z naszymi partnerami – Klientami i dostawcami.

Certyfikaty

Eurocash S.A.

ISO 22000

Pierwszy nieobowiązkowy standard bezpieczeństwa żywności, który został wdrożony w Eurocash już w 2010 roku. Audyty zewnętrzne są realizowane w cyklu trzyletnim: co roku audytowana jest 1/3 lokalizacji Eurocash S.A. Weryfikowane są wówczas m.in. procesy przyjęcia, magazynowania, transportu, higieny, szkoleń. W 2020 roku audyt objął 66 lokalizacji. Certyfikat został utrzymany po raz jedenasty.

Eurocash Gastronomia (Błonie, Sosnowiec i Plewiska)

BRC S&D

Globalny standard magazynowania i dystrybucji opracowany, by zapewnić bezpieczeństwo i jakość produktów podczas przechowywania i dystrybucji żywności oraz opakowań i innych produktów w procesach logistycznych. Audyt ten realizowany jest w cyklu rocznym.

Eurocash Gastronomia (Błonie, Sosnowiec i Plewiska)

Standardy dla Łańcucha Dostaw MSC/ASC

 • MSC (Marine Stewardship Council) – certyfikat gwarantuje, że produkty rybne i owoce morza nim oznaczone pochodzą ze zrównoważonych połowów oraz ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk. Audyt w cyklu rocznym.
 • ASC (Aquaculture Stewardship Council) – certyfikat oznacza, że ryby pochodzą ze zrównoważonych hodowli. Audyt w cyklu rocznym.

Eurocash Dystrybucja i Franczyza (Kraków, Krosno, Błonie, Wrocław, Sosnowiec i Krągola)

Certyfikat produkcji ekologicznej

Certyfikat uprawnia do obrotu produktami BIO z kategorii warzywa i owoce. W 2020 roku został on podtrzymany podczas audytu AGRO BIO TEST. Ten rodzaj certyfikacji weryfikuje sposób identyfikacji produktów oraz spełnienie wymagań rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

System Blulog

Grupa Eurocash wprowadziła do swojego zaplecza logistycznego system kontroli temperatury Blulog, bazujący na technologii radiowej active RFID. Pozwala on na stały pomiar temperatury w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest zachowanie wysokiej jakości wszystkich produktów oraz zminimalizowanie strat powstających w wyniku jej zmian.

System ten został zamontowany w większości centrów dystrybucyjnych i we wszystkich hurtowniach na terenie całej Polski oraz w magazynach Eurocash Gastronomia.

Audyty wewnętrzne systemów bezpieczeństwa żywności

Audyty wewnętrzne przeprowadzane były w 2020 roku przez audytorów Grupy Eurocash oraz przy współpracy z BCD Centrum Rozwoju Biznesu. Są one realizowane w systemach ISO 22000, BRC SD, a w przypadku sklepów – HACCP. Audyty odbywają się cyklicznie. Zgodnie z założeniami każda lokalizacja co najmniej raz w roku powinna zostać poddana audytowi, natomiast centrum dystrybucyjne – co kwartał. W 2020 roku na 80,61% poprawił się standard bezpieczeństwa żywności w hurtowniach (z 78,02% w 2019 roku).

Rok 2020 to:

268

audytów wewnętrznych jednostek

na 80,61%

poprawa standardu bezpieczeństwa żywności w hurtowniach

[WW 11]

2020 2019
Kontrole jakości 621 473
Audyty dostawców 411 467
w tym audyty marki własnej 104 119
Wizje lokalne dotyczące jakości 75 197
Szkolenia 431 osób przeszkolonych bezpośrednio z bezpieczeństwa żywności 1096 osób przeszkolonych bezpośrednio z bezpieczeństwa żywności
Badania produktów 1491 (marka własna)
118 (produkty świeże)
1769 (marka własna)
114 (produkty świeże)

Jakość marek własnych w 2020 roku w liczbach:

 • nadzór nad dostawcami – 104 audyty dostawców marek własnych potwierdzające zgodność funkcjonowania ze standardem Grupy Eurocash,
 • ocena sensoryczna produktów marek własnych – 297 paneli sensorycznych,
 • badania laboratoryjne produktów marek własnych – 1491 badań weryfikujących właściwą jakość fizykochemiczną, mikrobiologiczną i sensoryczną artykułów marek własnych wykonanych w zewnętrznych, akredytowanych laboratoriach,
 • zapewnienie zgodności znakowania produktów marek własnych z literą prawa – poddano weryfikacji i zatwierdzono łącznie 1063 paszporty i etykiety,
 • wewnętrzne kontrole produktów przeprowadzone na terenie obiektów handlowych Grupy Eurocash (w magazynach, hurtowniach oraz w sklepach) – łącznie 34 kontrole, podczas których ocenie poddano w sumie 185 artykułów marek własnych,
 • certyfikacja 33 artykułów chemii gospodarczej marki HELP i SILIA, Klienci mogą rozpoznać produkty certyfikowane dzięki obecności na etykiecie logotypu TÜV Nord – produkt sprawdzony.

104

audyty dostawców marek własnych

297

paneli sensorycznych produktów marek własnych

1491

zewnętrznych badań laboratoryjnych

1063

paszporty i etykiety

34

kontrole wewnętrzne produktów marek własnych

33

artykuły z certyfikacją TÜV Nord