Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Etyka i wartości

[GRI 102-16]

W Grupie Eurocash obowiązuje kodeks etyczny, który został przyjęty w trosce o przejrzystość działań w pracy i biznesie. Ma on na celu określenie oczekiwanych od wszystkich pracowników naszej firmy standardów postępowania i zawiera kluczowe dla nas wartości, które są jasno określone i komunikowane pracownikom.

Wartości Grupy Eurocash:

Przedsiębiorczość

Odpowiedzialność

Rzetelność

Praca zespołowa

Przejrzystość

Dzielenie się zyskami

Zorientowanie na Klienta

Zadowolenie z pracy

[GRI 205-2]

Każdy nowy pracownik musi zapoznać się z obowiązującymi w Grupie zasadami etyki. W tym celu przygotowano obowiązkowe szkolenie e-learningowe, w którym usystematyzowano informacje na temat wartości i zasad etycznych wraz z konkretnymi przykładami ich zastosowania. Osoby bez stałego dostępu do komputera otrzymują kodeks w wersji papierowej. Przełożeni są zobowiązani do dbania o przestrzeganie norm etycznych wśród podległych im pracowników. W aktywną promocję zasad etyki zaangażowani są Członkowie Zarządu Grupy Eurocash.

[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

Zarząd i Rada Nadzorcza Grupy Eurocash, wykonując swoje obowiązki, dbają o najwyższe standardy i efektywność. Wspiera ich w tym system audytu, kontroli i zarządzania ryzykiem oraz zgodności działań z prawem. Wdrażane są również coraz skuteczniejsze narzędzia i metody zarządzania zidentyfikowanymi obszarami ryzyka finansowego, prawnego i podatkowego.

Wprowadzono system mierzenia okresowych, kluczowych wskaźników ryzyka (KRI), które dotyczą obszarów uznawanych za najbardziej ryzykowne. Ma on na celu identyfikację i monitorowanie naruszeń wdrożonych zasad i procesów. System zarządzania zgodnością w Grupie Eurocash pozwala zidentyfikować oraz zarządzić ryzykiem niezgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi standardami i regułami etycznymi.

W Grupie obowiązuje wewnętrzna polityka antymobbingowa, która ustala ramy i zasady przeciwdziałania temu zjawisku. Zgodność funkcjonowania spółek Grupy Eurocash z przepisami antykorupcyjnymi to jedna z ważniejszych dla nas kwestii, ponadto dążymy do tego, by spełniać najwyższe standardy transparentności i jawności gospodarczej, dlatego też w firmie wdrażany jest kompleksowy, oparty na ocenie ryzyka, system antykorupcyjny, zarządzania konfliktami interesów oraz dawania i przyjmowania prezentów.

W Grupie nie ma akceptacji dla podejmowania decyzji w wyniku korupcji lub przyjmowania i dawania korzyści majątkowych. Przestrzegamy przyjętych zasad w zakresie działań sponsoringowych. Firma ma również procedurę weryfikacji kontrahentów – służy ona sprawdzaniu podmiotów współpracujących ze spółkami z Grupy Eurocash pod kątem ryzyka podatkowego, braku zgodności i ryzyka korupcji.

System zgłaszania naruszeń

[GRI 102-17]

W Grupie Eurocash rozwijamy kulturę wewnątrzorganizacyjnego sygnalizowania o nieprawidłowościach. Wprowadziliśmy system zgłaszania naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych i standardów etycznych. Oparty jest on na pełnej poufności i zachowaniu całkowitej anonimowości zgłaszającego. Pracownicy, by zgłosić naruszenie, mają do wyboru różne kanały kontaktu (w tym taki, który nie pozwala na identyfikację osoby zgłaszającej). Jednocześnie prowadzimy działania, które podnoszą świadomość pracowników w zakresie zgłaszania i identyfikacji nadużyć. Wdrożone zostały zasady ochrony zgłaszającego przed represjami ze strony otoczenia, dyskryminacją lub innym niesprawiedliwym traktowaniem. W 2020 roku odnotowano 54 zgłoszenia, 100% spraw zostało rozwiązanych.

system zgłaszania naruszeń

Wyjaśnienie dotyczące 2019 roku w zakresie polityki antykorupcyjnej

Z powodu sytuacji epidemicznej prace w zakresie polityki antykorupcyjnej zostały wstrzymane z uwagi na konieczność przesunięcia zasobów na inny obszar. Polityka antykorupcyjna zostanie wdrożona w bieżącym 2021 roku.