Etyka i wartości

Etyka i wartości

[GRI 102-16] →

W Grupie Eurocash obowiązuje kodeks etyczny, który został przyjęty w trosce o przejrzystość działań w pracy i biznesie. Ma on na celu określenie oczekiwanych od wszystkich pracowników naszej firmy standardów postępowania i zawiera kluczowe dla nas wartości.

[GRI 205-2] → Każdy nowy pracownik musi zapoznać się z obowiązującymi w Grupie zasadami etyki. W tym celu przygotowano obowiązkowe szkolenie e-learningowe, w którym usystematyzowano informacje na temat wartości i zasad etycznych wraz z konkretnymi przykładami ich zastosowania. Osoby bez stałego dostępu do komputera otrzymują kodeks w wersji papierowej. Przełożeni są zobowiązani do dbania o przestrzeganie norm etycznych wśród podległych im pracowników. W aktywną promocję zasad etyki zaangażowani są Członkowie Zarządu Grupy Eurocash.

img

[GRI 103-1] → [GRI 103-2] → [GRI 103-3] →

W firmie obowiązuje polityka antykorupcyjna wraz z odpowiednimi procedurami, a pracownicy oraz wyższa kadra menedżerska są objęci szkoleniami z tych zagadnień. [GRI 205-3] → W raportowanym okresie nie odnotowano żadnych przypadków korupcji. [GRI 205-1] → Na rok 2020 został przewidziany audyt pod kątem tego zagadnienia.

W Grupie Eurocash przyjęta również została wewnętrzna polityka antymobbingowa, która ustala zasady przeciwdziałania temu zjawisku w firmie. Zarząd Grupy Eurocash przeciwdziała mobbingowi i nie toleruje żadnych działań i zachowań noszących jego cechy.

Polityka określa szczegółowo sposób składania przez pracowników skarg na mobbing oraz tryb wyjaśniania i ich rozpatrywania. Znajomość i stosowanie polityki obowiązuje wszystkich pracowników Grupy Eurocash.

W naszej firmie istnieje także system zgłaszania nadużyć przez pracowników, działa bowiem linia zaufania, na którą pracownicy mogą dzwonić w przypadku odnotowania nieprawidłowości.

Wartości Grupy Eurocash

Odpowiedzialność

Każdy z nas ma precyzyjnie wyznaczone cele i jest odpowiedzialny za ich realizację. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu dostępnych środków dążymy do osiągnięcia stawianych przed nami wyzwań. Tym samym wszyscy przyczyniamy się do rozwoju Grupy i zwiększania generowanych przez nią zysków.


Rzetelność

Wierzymy, że jesteśmy kowalami własnego losu, a stawiane przed nami wyzwania są okazją do wykazania się i wprowadzenia nowych rozwiązań i udoskonaleń. Wyznajemy filozofię 360 stopni, według której jesteśmy oceniani zarówno przez przełożonego, jak i przez podwładnych, klientów wewnętrznych oraz osoby na stanowiskach równoległych.


Praca zespołowa

W tak złożonej i dynamicznie rozwijającej się organizacji jak Grupa Eurocash możemy osiągać wyniki dzięki efektywnej współpracy, umiejętności dostosowania się do zmian oraz dzięki motywacji wszystkich pracowników. Dynamizm działania, kreatywność i liczne efekty synergii płynące z pracy w zespole pozwalają nam osiągać wyniki przynoszące satysfakcję zarówno całej firmie, jak i każdemu pracownikowi.


Przejrzystość

W Grupie Eurocash kierujemy się wysokimi standardami etycznymi wobec pracowników, klientów oraz dostawców. Każdy powinien działać w zgodzie z przepisami prawa i zasadami uczciwości oraz okazywać szacunek wszystkim, z którymi współpracuje. Przestrzegamy wszystkich zasad ładu korporacyjnego spółek giełdowych, a informacje dotyczące działalności oraz wyników firmy są w pełni dostępne.


Dzielenie się zyskami

Gdy Grupa Eurocash osiąga postawione sobie cele, udział w zysku mają również poszczególni pracownicy. Każdy z nas oceniany jest według realizowanych zadań – osoby osiągające najlepsze wyniki nagradzane są wyżej od pozostałych. Odwaga w podejmowaniu decyzji, elastyczność, nastawienie na zwiększanie efektywności i realizowanie ambitnych wyzwań są wysoko oceniane.


Zorientowanie na klienta

Wierzymy, że jedynie poprzez wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów możemy się rozwijać i generować większe zyski. Dla Grupy Eurocash priorytetem jest i będzie zaspokajanie potrzeb klientów i wdrażanie rozwiązań służących zwiększeniu konkurencyjności ich oferty. Dzięki temu nasi klienci mogą umacniać swoją pozycję rynkową oraz zwiększać dochodowość biznesu.


Zadowolenie z pracy

W Grupie Eurocash dbamy o to, by być atrakcyjnym pracodawcą. Osiągamy to poprzez uczciwe nagradzanie za osiągnięte wyniki. Bardzo ważne jest też, by pracownicy czerpali satysfakcję i radość z realizacji stawianych przed nimi wyzwań. Środowisko pracy w Grupie Eurocash jest nieformalne, daje możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń w ekscytującym, pełnym pasji i energii otoczeniu.


Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość to DNA naszej firmy. Jesteśmy przekonani, że w każdym z nas drzemie zmysł Przedsiębiorcy, który – dobrze wykorzystany – pozwala nam osiągać to, co niemożliwe. Aktywnie analizujemy otoczenie, w którym działamy, i identyfikujemy szanse rozwoju dla naszych klientów i naszej firmy. Działamy innowacyjnie i świadomie podejmujemy ryzyko, wierząc, że dzięki temu możemy być numerem jeden.