Bonds

Obligacje - Seria B

Obligacje korporacyjne Eurocash S.A. są emitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 1.000.000.000 PLN, ustanowionego we współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. Program umożliwia wielokrotne emisje obligacji zgodnie z warunkami emisji obligacji ustalanymi dla każdej serii. Okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach programu emisji nie może przekraczać 10 lat. Obligacje mogą być oferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu oraz w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.

Obligacje mogą być emitowane wyłącznie w zakresie, w jakim korzystają ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego, w tym w szczególności w art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, tj. poprzez oferowanie Obligacji wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. W szczególnych przypadkach: w odniesieniu do obligacji o terminie zapadalności nie przekraczającym 12 miesięcy lub (ii) obligacji o terminie zapadalności przekraczającym 12 miesięcy oferowanym wyłącznie jednemu inwestorowi, takie obligacje mogą być oferowane w sposób określony w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach.

Dodatkowe informacje o programie: bonds@eurocash.pl