Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookie zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celach marketingowych, a także w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności

Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Zielona infrastruktura

[GRI 103-1] [GRI 103-2]

W Grupie Eurocash doskonale rozumiemy konieczność dbania o środowisko naturalne. W firmie funkcjonuje polityka środowiskowa, a w swej działalności – jako lidera dystrybucji hurtowej produktów FMCG na polskim rynku – dążymy do minimalizowania naszego wpływu na otoczenie. Ta świadomość wagi zagadnień ekologicznych sprawia, że w obecnym funkcjonowaniu i planowanym rozwoju Grupy kładziemy nacisk na zgodność z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, bierzemy pod uwagę uwarunkowania lokalne i uwzględniamy wszelkie aspekty środowiskowe. Zagadnienia dotyczące dbałości o środowisko naturalne są też w istotny sposób ujęte w Strategii zrównoważonego rozwoju naszej Grupy.

50

pogłębionych audytów energetycznych

o 1,5 x

wzrosła wartość tzw. białych certyfikatów

W 2019 roku wynosiła ona 274 toe*, a w 2020 – 405 toe. Grupa otrzymała je za wymianę oświetlenia na LED w 19 lokalizacjach.

* Ton oleju ekwiwalentnego.

[GRI 103-3]

W ramach doskonalenia efektów polityki środowiskowej Grupa Eurocash wytyczyła sobie następujące cele:

  • Przestrzeganie wszelkich wymagań prawnych i regulacji w obszarze ochrony środowiska i naszego wpływu na nie, które odnoszą się do działalności naszej firmy.
  • Systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników oraz naszych partnerów, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i recyklingu.
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, w tym zmniejszanie ilości odpadów oraz uciążliwych emisji.
  • Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych, w tym powietrza, wody, energii i paliw.
  • Doskonalenie technologii i procesów logistycznych tak, by z jednej strony były one przyjazne środowisku, a z drugiej – zaspokajały potrzeby oraz oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów, a także innych zainteresowanych stron.
  • Zapobieganie awariom.
  • Inicjowanie i propagowanie działalności proekologicznej wśród dostawców i Klientów.

Certyfikat Green Office

Wszystkie biura należące do Grupy Eurocash, w ramach projektu „Zielone biuro”, otrzymały certyfikat Green Office. Obecnie wspólnie z Fundacją na rzecz Edukacji Ekologicznej prowadzimy działania edukacyjne wśród naszych pracowników w tym obszarze.

[GRI 302-1]

1. Całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych w podziale na surowce, z których została wytworzona (GJ/rok) 2020 2019
gaz ziemny 166 267,19 166 926,99
olej napędowy grzewczy 19 373,87 20 308,36
gaz propan 17 682,11 11 761,51
ekogroszek 768,43 287,50
3. Całkowite zużycie (GJ/rok)
energii elektrycznej 549 410,86 564 410,81
energii cieplnej 83 603,56 77 894,10
chłodu 0 0
pary 0 0
5. Całkowite zużycie energii (GJ/rok) 837 105,97 841 589,27

Wykorzystane standardy, metodologie, założenia lub narzędzia: przeliczenie jednostek: 1 [kWh] = 0,0036 [GJ]; 1 [GJ] = 277,777 777 777 [kWh]; wartość opałowa WO pomnożona przez zużycie paliwa = [MJ/rok]; przeliczenie 1 [MJ] = 0,000 277 777 777 777 78 [MWh].

Źródło zastosowanych współczynników konwersji: wartości opałowe na podstawie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz ze strony www.gaz-system.pl.

Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Delikatesy Centrum sp. z o.o., Eurocash Serwis, FHC-2 sp. z o.o., Madas sp. z o.o.

[GRI 302-3]

2020 2019
1a. Wskaźnik intensywności energetycznej dla organizacji [kWh/(m2*rok)] 200,45 201,52
1b. Wybrany mianownik do obliczenia wskaźnika (specyficzny dla organizacji) powierzchnia (m2) = 1 160 030,55 (m2) powierzchnia (m2) = 1 160 030,55 (m2)
1c. Rodzaje energii ujęte we wskaźniku efektywności energetycznej paliwa [kWh/(m2*rok)]
gaz 39,81 39,97
olej napędowy grzewczy 4,64 4,86
ekogroszek 0,18 0,07
gaz propan 4,23 2,82
energia elektryczna 131,56 135,15
energia cieplna 20,02 18,65
chłód NIE NIE
para NIE NIE
wszystkie NIE NIE
3b. Jednostki biznesowe lub zakłady [kWh/(m2*rok)]
Delikatesy Centrum 325,30 324,79
Eurocash Serwis 135,74 142,22
MADAS 385,31 388,27
FHC2_DT 474,70 473,35
Eurocash S.A. 159.52 160,88
3c. Rodzaje źródła energii
odnawialne 0,026 [kWh/(m2*rok)] w stosunku do powierzchni całej organizacji 0,008 [kWh/(m2*rok)] w stosunku do powierzchni całej organizacji
nieodnawialne gaz: 39,81 olej napędowy grzewczy: 4,64 gaz propan: 4,23 ekogroszek: 0,18 gaz: 39,97 olej napędowy grzewczy: 4,86 gaz propan: 2,82 ekogroszek: 0,07

Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Delikatesy Centrum sp. z o.o., Eurocash Serwis, FHC-2 sp. z o.o., Madas sp. z o.o.

[GRI 302-4]

2020 2019
1. Wielkość osiągniętej redukcji zużycia energii, będącej bezpośrednim efektem działań konserwacyjnych (modernizacyjnych) bądź inicjatywy zwiększającej wydajność (GJ/rok) 2 262,26 0
2. Rodzaje energii ujęte we wskazanej redukcji zużycia energii:
paliwa NIE NIE
energia elektryczna TAK TAK
energia cieplna TAK TAK
chłód NIE NIE
para NIE NIE
3a. Rok bazowy lub poziom bazowy 2019 2019

Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Delikatesy Centrum sp. z o.o., Eurocash Serwis, FHC-2 sp. z o.o., Madas sp. z o.o.

[GRI 303-3]

2020 2019
1. Całkowity pobór wody przez organizację we wszystkich lokalizacjach, w megalitrach (Ml), w podziale na źródło:
wody powierzchniowe nie dotyczy nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociągowa) 177,14 173,19
2. Całkowity pobór wody przez organizację w lokalizacjach, w których występują niedobory wody, w megalitrach (Ml) nie dotyczy nie dotyczy
3. Podział całkowitego poboru wody z każdego źródła wymienionego w punktach 1. i 2., w megalitrach (Ml), według następujących kategorii:
świeża woda
[<1000 mg/l wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS)]
wody powierzchniowe nie dotyczy nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociągowa) 177,14 173,19
pozostała
[>1000 mg/l wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS)]
nie dotyczy nie dotyczy

[GRI 305-1] częściowo

2020 2019
1. Emisje gazów cieplarnianych brutto w tonach (t) ekwiwalentu CO2 lub jednostce równoważnej, bez floty 16 352,36 21 779,71
1c. Rodzaj źródła emisji (bez floty)
spalanie w źródłach stacjonarnych (a) 10 477,82 10 450,05
proces (b) Brak Brak
lotne (d) 5 874,54 11 329,66
1a. Gazy, które ujęto w obliczeniach CO2
2. Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2019 2019
poziom emisji w roku bazowym 21 779,71 21 779,71

Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Delikatesy Centrum sp. z o.o., Eurocash Serwis, FHC-2 sp. z o.o., Madas sp. z o.o.

[GRI 305-2]

2020 2019
1. Emisje pośrednie (Scope 2) brutto w podziale na lokalizacje w tonach (t) ekwiwalentu CO2 lub jednostce równoważnej, w tym w podziale na 128 153,90 130 579,26
1c. Rodzaj energii
elektryczna 109 729,56 112 725,38
cieplna 18 424,34 17 853,88
chłodzenie 0 0
para 0 0
2. Jeśli dotyczy: emisje pośrednie (scope 2) brutto w ujęciu rynkowym, w tonach (t) ekwiwalentu CO2 lub jednostce równoważnej
3. Gazy, które ujęto w obliczeniach CO2
4. Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2019 2019
poziom emisji w roku bazowym 130 579,26 130 579,26

Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Delikatesy Centrum sp. z o.o., Eurocash Serwis, FHC-2 sp. z o.o., Madas sp. z o.o.

[GRI 305-4]

2020 2019
1. Wskaźnik intensywności emisji gazów cieplarnianych dla organizacji (t/m2) 0,1105 0,1126
2. Wybrany mianownik do obliczenia wskaźnika (specyficzny dla organizacji) sumaryczna powierzchnia obiektów Grupy = 1 160 030,55 m2
4. Rodzaje emisji gazów cieplarnianych wykorzystane w ramach wskaźnika (t)
Scope 2 128 153,90 130 579,26
5. Gazy, które zostały ujęte w obliczeniach CO2

Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Delikatesy Centrum sp. z o.o., Eurocash Serwis, FHC-2 sp. z o.o., Madas sp. z o.o.

[GRI 305-5]

2020 2019
1. Osiągnięta redukcja emisji gazów cieplarnianych będąca wynikiem podjętych działań [w tonach (t) ekwiwalentu CO2] 2 397,60 0
1a. Gazy, które zostały ujęte w obliczeniach CO2
1b. Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2019 2019
dlaczego dany rok został wybrany Rok 2019 to pierwszy rok, w którym została przeprowadzona kalkulacja emisji gazów cieplarnianych w Grupie
poziom emisji w roku bazowym 130 579,26 130 579,26
1c. Zakresy, w ramach których zostały osiągnięte redukcje emisji
zakres 1 TAK TAK
poziom redukcji -27,77 0
zakres 2 TAK TAK
poziom redukcji 2 425,36 0

Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Delikatesy Centrum sp. z o.o., Eurocash Serwis, FHC-2 sp. z o.o., Madas sp. z o.o.

[GRI 306-2]

Odpady według typu i sposobu zagospodarowania

2020 2019
Całkowita waga odpadów nieuznawanych za niebezpieczne
w podziale na metody postępowania z odpadami,
w megagramach (Mg)
recykling 13 829 10 227
spalanie (w spalarniach) 736 182
składowisko odpadów 1628 1914
Całkowita waga odpadów niebezpiecznych
w podziale na metody postępowania z odpadami,
w megagramach (Mg)
recykling 17,283 0,364