Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookie zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celach marketingowych, a także w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności

Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

WW – wskaźnik własny
WS – wskaźnik strategiczny

[GRI 102-55]

Tabela wskaźników GRI oraz wskaźników własnych i strategicznych

Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Miejsce w raporcie
Profil organizacji
102-1 Nazwa organizacji Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi Odpowiedzialne zarządzanie/Model biznesowy Grupy Eurocash
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji ul. Wiśniowa 11
62-052 Komorniki
102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-6 Obsługiwane rynki Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-7
102-7
Skala działalności Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Dane
102-9 Opis łańcucha dostaw Jakość bez kompromisów dla każdego/Kultura jakości
102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Odpowiedzialne zarządzanie/Zarządzanie ryzykiem
102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Brak
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
  • Partnerstwo „Razem dla środowiska” UNEP
  • Polska Izba Handlu
  • Polska Organizacja Franczyzodawców
  • Polska Rada Biznesu
  • Pracodawcy RP
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Wywiad z Prezesem Zarządu
102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Wywiad z Prezesem Zarządu
102-16
Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
102-17 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
102-18
Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-20 Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-26 Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-32 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Odpowiedzialne zarządzanie/Nasi interesariusze
102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi 0
102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację Odpowiedzialne zarządzanie/Nasi interesariusze
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Odpowiedzialne zarządzanie/Nasi interesariusze
102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie Odpowiedzialne zarządzanie/Nasi interesariusze
102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
102-46 Proces definiowania treści raportu Odpowiedzialne raportowanie/O raporcie
102-47 Zidentyfikowane istotne tematy Odpowiedzialne zarządzanie/Nasi interesariusze
102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Odpowiedzialne raportowanie/O raporcie
102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie Brak znacznych zmian
102-50 Okres raportowania Odpowiedzialne raportowanie/O raporcie
102-51 Data publikacji ostatniego raportu Odpowiedzialne raportowanie/O raporcie
102-52 Cykl raportowania Odpowiedzialne raportowanie/O raporcie
102-53 Dane kontaktowe Odpowiedzialne raportowanie/Kontakt
102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Odpowiedzialne raportowanie/O raporcie
102-55 Indeks GRI Odpowiedzialne raportowanie/Tabela GRI
102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Odpowiedzialne raportowanie/O raporcie
Aspekt: Wpływ ekonomiczny
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Odpowiedzialne zarządzanie/Wpływ Grupy Eurocash na społeczeństwo i gospodarkę
WS I.1 Udział rynku niezależnego w całym polskim rynku (wg Nielsn) Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
WS I.2
WS I.2
Całkowita wartość dochodów w gospodarce stworzona dzięki działalności Grupy Eurocash (wpływ bezpośredni, pośredni i indukowany) Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
Odpowiedzialne zarządzanie/Wpływ Grupy Eurocash na społeczeństwo i gospodarkę
WS I.3
WS I.3
Całkowita wartość dodana w gospodarce (PKB) stworzona dzięki działalności Grupy Eurocash (wpływ bezpośredni, pośredni i indukowany) Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
Odpowiedzialne zarządzanie/Wpływ Grupy Eurocash na społeczeństwo i gospodarkę
WS I.4. Procent Klientów korzystających z platformy eurocash.pl Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
Wzrost gospodarczy i godna praca Rozwój przedsiębiorczości
Innowacyjność przemysł, infrastruktura Rozwój przedsiębiorczości/Narzędzia
Aspekt: Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Jakość bez kompromisów dla każdego/Kultura jakości
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Jakość bez kompromisów dla każdego/Kultura jakości
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Jakość bez kompromisów dla każdego/Kultura jakości
308-1 Nowi dostawcy, którzy zostali zweryfikowani przy wykorzystaniu kryteriów środowiskowych Jakość bez kompromisów dla każdego/Kultura jakości
414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych Jakość bez kompromisów dla każdego/Kultura jakości
WW 11 Liczba audytów jakościowych żywności Jakość bez kompromisów dla każdego/Kultura jakości
WS II.1 Liczba skarg Klientów na produkty świeże Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
WS II.2 Wolumen strat w produktach (w tonach) ze względu na ich świeżość lub niespełnianie kryteriów bezpieczeństwa w stosunku do wolumenu produktów sprzedanych (w tonach) Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
WS II.3 Procent dostawców, u których potwierdzona została zgodność z ich własnymi deklaracjami w kwestiach społecznych i środowiskowych Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
WS III.3
WS III.3
Procent żywności zmarnowanej (stosunek żywności zmarnowanej do sprzedanej) Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
Mniej zużywamy, nie marnujemy/Nie marnujemy!
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Jakość bez kompromisów dla każdego
Aspekt: Zgodność i przeciwdziałanie korupcji
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
205-2 Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
307-1 Niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach środowiskowych W raportowanym okresie Grupa Eurocash nie otrzymała istotnych kar finansowych oraz sankcji pozafinansowych za niezgodność z prawem lub regulacjami w kwestiach środowiskowych
415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze 0
419-1 Niezgodność z przepisami i regulacjami w obszarze społecznym i gospodarczym – wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług W raportowanym okresie nie było niezgodności z przepisami prawa i regulacjami w obszarze społecznym i gospodarczym.
Aspekt: Energia, emisje, woda i odpady
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Mniej zużywamy, nie marnujemy!/Zielona infrastruktura
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Mniej zużywamy, nie marnujemy!/Zielona infrastruktura
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Mniej zużywamy, nie marnujemy!/Zielona infrastruktura
302-1 Zużycie energii w organizacji Mniej zużywamy, nie marnujemy!/Zielona infrastruktura
302-3 Energochłonność Mniej zużywamy, nie marnujemy!/Zielona infrastruktura
302-4 Ograniczenie zużycia energii Mniej zużywamy, nie marnujemy!/Zielona infrastruktura
305-1
305-1
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1) Mniej zużywamy, nie marnujemy!/Zielona infrastruktura
Mniej zużywamy, nie marnujemy!/Zielona flota
305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2) Mniej zużywamy, nie marnujemy/Zielona infrastruktura
305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Mniej zużywamy, nie marnujemy/Zielona infrastruktura
305-5 Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych Mniej zużywamy, nie marnujemy/Zielona infrastruktura
303-3 Pobór wody Mniej zużywamy, nie marnujemy/Zielona infrastruktura
306-2 Odpady według typu i sposobu zagospodarowania Mniej zużywamy, nie marnujemy/Zielona infrastruktura
WS III.1 Zużycie energii na m2 (w podziale na kategorie budynków) Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
WS III.2
WS III.2
Średnia emisja CO2 na przejechany km (w podziale na samochody osobowe i ciężarowe oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa) Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
Mniej zużywamy, nie marnujemy/Zielona flota
Działania w dziedzinie klimatu Mniej zużywamy, nie marnujemy
Aspekt: Zatrudnienie, rozwój i różnorodność
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Pracownicy
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Pracownicy
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Pracownicy
401-1 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Dane
401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Dobre warunki pracy
404-1 Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Rozwój i zaangażowanie
404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Rozwój i zaangażowanie
405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Odpowiedzialne zarządzanie/Kim jesteśmy?
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Pracownicy
WS I.5
WS I.5
Liczba Przedsiębiorców i pracowników, którzy uczestniczyli w inicjatywach Akademii Umiejętności Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
Rozwój przedsiębiorczości/Akademia Umiejętności
WS IV.2 Wskaźnik zaangażowania pracowników Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
Dobra jakość edukacji Rozwój przedsiębiorczości – Akademia Umiejętności
Wzrost gospodarczy i godna praca Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników
Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa
403-5 Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa
403-6 Promocja zdrowia wśród pracowników Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Dobre warunki pracy
403-7 Profilaktyka i ograniczanie zjawisk i zdarzeń zawodowych wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa
403-9 Wskaźnik urazów związanych z pracą Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa
WS IV.1
WS IV.1
Wskaźnik urazów związanych z pracą (liczba urazów/liczba przepracowanych godzin x 1000) Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa
Wzrost gospodarczy i godna praca Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników
Aspekt: Edukacja Przedsiębiorców i zaangażowanie społeczne
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Rozwój przedsiębiorczości/Akademia Umiejętności
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Rozwój przedsiębiorczości/Akademia Umiejętności
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Rozwój przedsiębiorczości/Akademia Umiejętności
WW 1 Liczba organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Grupa Eurocash w obszarze przeciwdziałania marnowaniu żywności Mniej zużywamy, nie marnujemy/Nie marnujemy!
WW 2 Liczba ton przekazanej żywności do organizacji społecznych w danym roku Mniej zużywamy, nie marnujemy/Nie marnujemy!
WW 3 Liczba przedsiębiorców i pracowników, którzy uczestniczyli w inicjatywach AU po filarach (4 filary) Rozwój przedsiębiorczości/Akademia Umiejętności
WW 4 Liczba szkół z którymi współpracuje AU Rozwój przedsiębiorczości/Akademia Umiejętności
WW 5 Liczba szkół i uczniów, którzy biorą udział w programach Rozwój przedsiębiorczości/Akademia Umiejętności
WW 6 Liczba udzielonych stypendiów w danym roku Odpowiedzialne zarządzanie/Fundacja Grupy Eurocash
WW 7 Wartość udzielonych stypendiów w danym roku Odpowiedzialne zarządzanie/Fundacja Grupy Eurocash
WW 8 Liczba wolontariuszy Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Wolontariat pracowniczy
WW 9 Liczba przepracowanych dni przez wolontariuszy Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Wolontariat pracowniczy
WW 10 Liczba beneficjentów Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Wolontariat pracowniczy
WS I.5
WS I.5
Liczba Przedsiębiorców i pracowników, którzy uczestniczyli w inicjatywach Akademii Umiejętności Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash
Rozwój przedsiębiorczości/Akademia Umiejętności
Zero głodu Mniej zużywamy, nie marnujemy
Dobra jakość edukacji Rozwój przedsiębiorczości – Akademia Umiejętności
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Jakość bez kompromisów dla każdego