Mniej zużywamy, nie marnujemy

Mniej zużywamy, nie marnujemy

[GRI 103-1] → [GRI 103-2] →

W Grupie Eurocash doskonale rozumiemy konieczność dbania o środowisko naturalne. W firmie funkcjonuje polityka środowiskowa, a w swej działalności – jako lidera dystrybucji hurtowej produktów FMCG na polskim rynku – dążymy do minimalizowania naszego wpływu na otoczenie. Ta świadomość wagi zagadnień ekologicznych sprawia, że w obecnym funkcjonowaniu i planowanym rozwoju Grupy kładziemy nacisk na zgodność z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, bierzemy pod uwagę uwarunkowania lokalne i uwzględniamy wszelkie aspekty środowiskowe. Zagadnienia dotyczące dbałości o środowisko naturalne są też w istotny sposób ujęte w strategii zrównoważonego rozwoju naszej Grupy.

img
 

[GRI 103-3] →

W ramach doskonalenia efektów polityki środowiskowej Grupa Eurocash wytyczyła sobie następujące cele:

 • Przestrzeganie wszelkich wymagań prawnych i regulacji w obszarze ochrony środowiska i naszego wpływu na nie, które odnoszą się do działalności naszej firmy.
 • Systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników oraz naszych partnerów, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i recyklingu.
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, w tym zmniejszanie ilości odpadów oraz uciążliwych emisji.
 • Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych, w tym powietrza, wody, energii i paliw.
 • Doskonalenie technologii i procesów logistycznych tak, by z jednej strony były one przyjazne środowisku, a z drugiej – zaspokajały potrzeby oraz oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów, a także innych zainteresowanych stron.
 • Zapobieganie awariom.
 • Inicjowanie i propagowanie działalności proekologicznej wśród dostawców i klientów.

[GRI 302-1] →

Całkowite zużycie energii w 2019 roku (dane dla Eurocash S.A.)

 • Energii elektrycznej (w MWh)
  43 403,87
 • Energii cieplnej (w GJ)
  37 726,00

[GRI 302-4] →

Ograniczenie zużycia energii (dane dla Eurocash S.A.)

 • Całkowite zużycie energii – dla Eurocash S.A.
  2019
  2018
 • Energii elektrycznej (w MWh)
  43 403,87
  43 766,91
 • Zmiana 2019/2018
  -363,04
 • Zmiana 2019/2018 (w %)
  -1%
 • Energii cieplnej (w GJ)
  37 726,00
  30 016,61
 • Zmiana 2019/2018
  7 709,39
 • Zmiana 2019/2018 (w %)
  26%

[GRI 305-2] →

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych, zakres 2, w tonach CO2 (dane dla Eurocash S.A.)*

 •  
  2019
  2018
 • Emisje pośrednie (Scope 2) w tonach (t) ekwiwalentu CO2
  37 901,74
  37 468,74
 • w tym:
 • z energii elektrycznej
  34 375,86
  34 663,39
 • z energii cieplnej
  3 525,87
  2 805,35

* Obliczenia na podstawie wskaźników KOBIZE.

[GRI 305-1] →

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, zakres 1 (dane dla Eurocash S.A.)

 •  
  2019
  2018
 • Emisje gazów cieplarnianych brutto w tonach (t) ekwiwalentu CO2 lub jednostce równoważnej
  11 028,8
  8 120,94
 • Emisje ze względu na rodzaj źródła emisji:
 • spalanie w źródłach stacjonarnych
  7 141
  6 518
 • lotne
  3 887,8
  1 602,94

[GRI 305-5] →

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (dane dla Eurocash S.A., bez floty)

 •  
  2019
  2018
 • Emisje pośrednie (scope 2) w tonach (t) ekwiwalentu CO2
  37 901,74
  37 468,74
 • Zmiana poziomu emisji 2019/2018
  432,99
 • Zmiana poziomu emisji w %
  1%
 • Emisje pośrednie (scope 1) w tonach (t) ekwiwalentu CO2
  11 028,80
  8 120,94
 • Zmiana poziomu emisji 2019/2018
  2 907,86
 • Zmiana poziomu emisji w %
  26%
 • Całkowite emisje (scope 1 + scope 2)
  48 930,54
  45 589,68
 • Całkowita zmiana poziomu emisji 2019/2018
  3 340,85
 • Całkowita zmiana poziomu emisji w %
  7%

[GRI 306-2] →

Odpady według typu i sposobu zagospodarowania

 • Całkowita waga odpadów nieuznawanych za niebezpieczne w podziale na metody postępowania z odpadami, w megagramach (Mg)
 • Recykling
  7 246,52
 • Segregowane odpady komunalne
  2 980,48
 • Spalanie (w spalarniach)
  182
 • Składowisko odpadów
  1 914
 • Całkowita waga odpadów niebezpiecznych w podziale na metody postępowania z odpadami, w megagramach (Mg)
 • Recykling
  0,364

Zielona infrastruktura

W Grupie Eurocash prowadzony jest długofalowy Program „Zielona infrastruktura”, który ma na celu – w ramach wykorzystywanej infrastruktury – ograniczenie zużycia zasobów i doprowadzenie do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych. W myśl zasady „zaczynamy od siebie” w raportowanym okresie prowadzony był projekt „Zielone biuro” dla biur należących do Grupy Eurocash. Zakładał on takie dostosowanie i restrukturyzację zarządzanych przez firmę obiektów, żeby każdy z nich otrzymał odpowiedni certyfikat. Wymagania dotyczące certyfikacji zakładają holistyczne podejście do planowania i zarządzania powierzchnią biurową, poczynając od wyboru materiałów biurowych, poprzez zarządzanie odpadami, a na edukacji pracowników, czyli użytkowników biura, kończąc. W 2019 roku certyfikację uzyskało warszawskie biuro naszej Grupy. Do końca 2020 roku zielona certyfikacja będzie przeprowadzona w pozostałych trzech lokalizacjach, czyli w Błoniu, Komornikach i Kopaninie. W tym zakresie współpracujemy z ekspertami Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej.

Równie ważnym aspektem projektu „Zielone biuro” – oprócz zagadnień związanych z poszanowaniem środowiska naturalnego – jest poprawa warunków pracy naszych pracowników. W Eurocash zdajemy sobie sprawę, że dbanie o odpowiednie i przyjazne warunki pracy zatrudnionych u nas osób przekłada się na wymierne korzyści dla firmy: większą wydajność, kreatywność i jakość pracy. Wpisuje się to też w naszą strategię zrównoważonego rozwoju.

Jarosław Szczygieł

Prezes Zarządu

Fundacja dla Edukacji Ekologicznej

„Certyfikat ekologiczny Green Office potwierdza podejmowanie przez daną organizację działań w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on takie obszary funkcjonowania, jak: zarządzanie środowiskowe, zaangażowanie pracowników, edukacja ekologiczna czy zarządzanie zasobami. Certyfikat ten często wspiera także działania firmy poprzez motywowanie pracowników do właściwego, odpowiedzialnego zachowania w biurze. Jednym z elementów wdrażania standardu ekologicznego Green Office są warsztaty, dzięki którym w cały proces włączani są pracownicy organizacji. Zaangażowanie i wzrost świadomości ekologicznej pracowników sprawia bowiem, że osiąganie celów związanych z wdrożeniem Green Office staje się udziałem całego zespołu”.

Zielony transport

Od 2017 roku w Grupie Eurocash trwa hybrydowa rewolucja. Zdecydowaliśmy się wtedy na zakup prawie 350 aut z napędem hybrydowym (auta z segmentu B), w 2018 roku całkowicie wycofaliśmy się z zakupu aut z napędem diesla. W 2019 roku podjęliśmy decyzję, że wszystkie auta z segmentów B, C i D będą wyposażone w napęd hybrydowy – do końca roku nasza flota liczyła już 970 takich samochodów. Plan zakupów na 2020 rok zakłada nabycie kolejnych 400 aut z segmentu B.

Flota służbowych samochodów hybrydowych

 •  
  Dostarczone
  Zamówione
  Do zamówienia
   
 •  
  2017
  2018
  2019
  2020
  2020
  2020
  Razem
 • Liczba samochodów
  349
  158
  493
  29
  116
  401
  1 546

Samo budowanie zielonego transportu w naszej firmie to nie wszystko. Projekt zakłada również – poza stopniowym przejściem na w całości hybrydową flotę – edukowanie kierowców w zakresie ekologicznego stylu jazdy, który bezpośrednio przekłada się na redukcję szkodliwych emisji.

[GRI 305-1] →

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, zakres 1 (dane dla Grupy Eurocash*, flota)**

 •  
  2019
 •  
  PB 95
  ON
  LPG
  Razem
 • Zużycie paliwa (w litrach)
  3 452 661
  6 004 935
  21 926
  9 479 523
 • Emisje CO2 (w tonach)
  8 044,70
  16 033,18
  32,6701423
  24 110,55

* Dane obejmują spółki: AMBRA sp. z o.o., Cerville Investments sp. z o.o., Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., DEF sp. z o.o., Eurocash Franczyza sp. z o.o., EKO Holding S.A. w likwidacji, Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., Groszek sp. z o.o., Partnerski Serwis Detaliczny S.A., MILA, LEDI, PayUp, PDA, Duży Ben sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o.

** Obliczenia na podstawie wskaźników KOBIZE.

Nie marnujemy!

[GRI 103-1] → [GRI 103-2] → [GRI 103-3] →

Z uwagi na profil działalności naszej firmie szczególnie bliska jest idea niemarnowania żywności. Działając na tym polu, nie tylko wspieramy lokalne społeczności, lecz także staramy się propagować to przesłanie wśród naszych partnerów – marnotrawstwo żywności bowiem to problem, który ma ogromne skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe. [WW-1] → Od wielu lat Grupa Eurocash współpracuje z Bankami Żywności w Polsce. W 2019 roku kontynuowała tę współpracę, przekazując ich beneficjentom produkty z bliskim terminem ważności. [WW-2] → W raportowanym okresie przekazaliśmy Bankom Żywności 13,7 t artykułów spożywczych.

W kolejnym roku nasza firma planuje rozwinięcie współpracy z Caritas Polska oraz Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta.

Ponadto trwa wypracowanie zmian o charakterze systemowym w zakresie przesunięć magazynowych produktów umożliwiających przekazanie żywności organizacjom pozarządowym.