Prospekty emisyjne

Prospekt emisyjny z dnia 21.06.2011 r

Prospekt o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 21.262.820 akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.&

Pliki do pobrania