Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

[GRI 102-11] →

Grupa Eurocash prowadzi system zarządzania ryzykiem, który obejmuje wszystkie aspekty działalności jednostek wchodzących w jej skład. System ten koncentruje się zarówno na obszarach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, jednocześnie bierze pod uwagę między innymi wpływ działalności Grupy w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.

Zarządzanie ryzykiem Grupy opiera się na szeregu procedur i polityk wewnętrznych, a także na uzupełniających je i wykonywanych systematycznie zadaniach kontroli wewnętrznej przez wyznaczone do tego zasoby. Ponadto w Grupie Eurocash funkcjonuje audyt wewnętrzny, którego działania zapewniają jakość i efektywność wyżej wymienionych kontroli. Można z nim także skonsultować zagadnienia budzące wątpliwości.

System zarządzania ryzykiem

 • Obszar ryzyka
  Przykłady ryzyka
  Elementy systemu zarządzania ryzykiem – sposoby monitorowania i kontrolowania
 • Etyka i przeciwdziałanie korupcji
  • Ryzyko występowania korupcji w relacjach z kontrahentami
  • Ryzyko nadużyć względem pracowników
  • Ryzyko nadużyć względem kontrahentów
  • Kodeks etyki Grupy Eurocash
  • Wartości Grupy Eurocash – jasno określone i komunikowane pracownikom
  • Linia zaufania dla pracowników do anonimowego raportowania przypadków korupcji, nadużyć oraz łamania zasad Kodeksu etyki
  • Polityka antymobbingowa
  • Szkolenia dla pracowników z wartości Grupy Eurocash i zasad etyki
  • Instrukcje dotyczące przyjmowania prezentów od kontrahentów (przekazywanie prezentów na cele dobroczynne)
 • Zasoby ludzkie/miejsce pracy
  • Ryzyko utraty pracowników
  • Ryzyko nieprzestrzegania przepisów prawa pracy przez pracowników
  • Ryzyko niskiego zaangażowania pracowników
  • Ryzyko występowania mobbingu i innych nadużyć wobec pracowników
  • Ryzyko niesprawiedliwej oceny rozwoju zawodowego pracowników
  • Ryzyko wystąpienia braku możliwości rozwoju zawodowego pracowników
  • Ryzyko niskiego zadowolenia pracowników z pracy
  • Procedury i instrukcje regulujące miejsce pracy, w tym regulamin pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników
  • Działalność i porozumienia ze związkami zawodowymi
  • Ustalone i jednolite zasady korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy poprzez szkolenia dla kierownictwa oraz ciągłe monitorowanie rejestrów czasu pracy
  • Procedury i instrukcje zatrudniania nowych pracowników
  • System benefitów dla pracowników (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do zajęć sportowych)
  • Dofinansowanie nauki dla pracowników
  • Cykliczne badanie opinii pracowników
  • Wartości Grupy Eurocash – jasno określone i komunikowane pracownikom
  • Linia zaufania dla pracowników do anonimowego raportowania przypadków korupcji, nadużyć oraz łamania zasad Kodeksu etyki
  • System zarządzania wynikami pracy pracowników
  • Coroczne oceny rozwoju pracowników
  • Programy rozwoju talentów (Management Trainee oraz Sales & Operational Trainee)
  • Platforma e-learningowa z licznymi szkoleniami dla pracowników
  • Szkolenia zewnętrzne zgodnie z potrzebami danych ról/funkcji/działów
  • Polityka antymobbingowa
  • Aktywność w mediach społecznościowych
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
  • Ryzyko wypadków w miejscu pracy
  • Ryzyko pożaru i innych awarii, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu pracowników
  • Ryzyko dostępu do obiektów osób niepowołanych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pracowników
  • Ryzyko napadu na pracowników w terenie i oddziałach
  • Ryzyko występowania chorób zawodowych (praca przy komputerze, praca w magazynie itp.)
  • Wewnętrzne procedury i instrukcje BHP
  • Systematyczne kontrole przestrzegania procedur i instrukcji BHP
  • Szkolenia BHP dla pracowników
  • Systematyczne szkolenia dotyczące działań w sytuacjach kryzysowych (np. próbne ewakuacje na wypadek pożarów itp.)
  • Urządzenia i środki zapewniające bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych (pożar, ewakuacje itp.)
  • Zapewnienie urządzeń AED (defibrylatorów) w obiektach Grupy, w których występuje duża liczba pracowników
  • Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich i ochrona obiektów
  • Zapewnienie ochrony fizycznej pracowników i obiektów
  • Systematyczne szkolenia z pierwszej pomocy
  • Program zwiększenia bezpieczeństwa jazdy
  • Dofinansowanie do zajęć sportowych i prywatnej opieki medycznej
  • Funkcjonowanie klubów sportowych umożliwiających integrację i rekreację pracowników
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
  • Ryzyko wprowadzenia do obrotu żywności niepoddanej wymaganym badaniom, o wątpliwej jakości lub niespełniającej norm prawnych
  • Ryzyko wprowadzenia do obrotu żywności po terminie ważności
  • Ryzyko przerwania łańcucha chłodniczego dla produktów świeżych
  • Ryzyko nieodpowiedniego przechowywania i transportowania produktów żywnościowych
  • Ryzyko nieodpowiedniej utylizacji produktów przeterminowanych, wadliwych lub uszkodzonych
  • Ryzyko niespełnienia wymogów sanitarnych
  • Wdrożony program bezpieczeństwa żywności HACCP
  • Certyfikacje IFS, BRC, ISO 22000 oraz audyty w ich zakresie prowadzone przez jednostki zewnętrzne względem Grupy EC
  • Wewnętrzne analizy i audyty jakości w centrach dystrybucji i oddziałach
  • Dedykowany zespół kontrolerów jakości żywności obejmujący geograficznie wszystkie regiony działalności
  • OWDP (Ogólne Warunki Dostaw Produktów) regulujące współpracę z dostawcami w zakresie jakości i przewozu żywności
  • W przypadku produktów Marki Własnej – systematyczne audyty w fabrykach producentów
  • Proces reklamacyjny dotyczący zarówno zwrotów od klientów, jak i do dostawców
 • Otoczenie społeczne i biznesowe
  • Ryzyko zatrzymania rozwoju przedsiębiorczości
  • Ryzyko zatrzymania rozwoju społeczności lokalnych spowodowane brakiem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  • Ryzyko zaprzestania działalności przez Przedsiębiorców lokalnych (z uwagi np. na silną konkurencję)
  • Ryzyko działania niezgodnie z przepisami prawa
  • Ryzyko nieuprawnionego/niezgodnego z prawem ujawnienia informacji osobowych
  • Ryzyko sprzedaży alkoholu do dalszej odsprzedaży odbiorcom bez ważnych koncesji alkoholowych
  • Ryzyko współpracy z kontrahentami niewiarygodnymi w kontekście podatkowym
  • Ryzyko stosowania nieuczciwych praktyk biznesowych przez pracowników Grupy
  • Akademia Umiejętności (szkolenia, studia podyplomowe dla klientów i franczyzobiorców itp.)
  • Innowacyjne narzędzia biznesowe – platforma eurocash.pl
  • Oferowanie różnych rozwiązań współpracy biznesowej (kilka sieci franczyzowych, nowe koncepty sklepów detalicznych itp.)
  • Stosowanie dobrych praktyk w biznesie
  • Wsparcie równego traktowania Przedsiębiorców przez producentów („Równi w Biznesie”)
  • Badania satysfakcji klientów/Przedsiębiorców ze współpracy z Grupą Eurocash
  • Dedykowana funkcja Compliance w Grupie EC (zgodności z przepisami prawa)
  • Dedykowana funkcja do spełnienia wymogów RODO – osobny zespół, procedury i instrukcje (zgodnie z wymogami ustawy)
  • Bieżące i systematyczne monitorowanie przepisów prawa i dostosowywanie działalności do ich wymogów
  • Ciągłe monitorowanie i weryfikowanie posiadania ważnych koncesji alkoholowych u odbiorców, do których takie towary są sprzedawane w celu dalszej odsprzedaży
  • Wprowadzony zakaz handlu w niedziele niehandlowe
  • Weryfikacja wiarygodności kontrahentów
  • Współpraca regulowana kontraktami z producentami i dostawcami
  • Współpraca ze Związkiem Dużych Rodzin 3+
  • Udział pracowników w inicjatywach charytatywnych, np. biegi charytatywne, zbiórki i akcje dla potrzebujących
  • Istnieje strategia zrównoważonego rozwoju oraz specjalnie wyznaczone w organizacji osoby zarządzające tym tematem.
 • Środowisko naturalne
  • Ryzyko skażenia lub zatrucia środowiska
  • Ryzyko nadmiernej emisji CO2
  • zużycia energii w budynkach i flocie transportowej
  • Ryzyko generowania odpadów niekorzystnych dla środowiska
  • Ryzyko powstawania znacznej ilości odpadów (np. uszkodzenia, terminowanie się żywności)
  • Ryzyko braku prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów i surowców wtórnych
  • Audyty efektywności energetycznej
  • Wprowadzenie floty aut hybrydowych
  • Wprowadzenie programu ekojazdy
  • Monitorowanie zużycia paliwa i stylu jazdy oraz emisji spalin
  • Ciągłe podnoszenie efektywności łańcucha logistycznego
  • Ciągła optymalizacja zarządzania stratami w logistyce
  • Współpraca z Bankami Żywności
  • Segregacja odpadów i zarządzanie surowcami wtórnymi