O raporcie

[GRI 102-54] → Z satysfakcją prezentujemy Państwu pierwszy raport z działalności pozafinansowej Grupy Eurocash sporządzony zgodnie ze Standardami Global Reporting Initiative, w opcji zgodności Core. [GRI 102-50] → Przedstawione w nim dane, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, dotyczą okresu od 1.01.2019 do 31.12.2019, chyba że zostało zaznaczone inaczej. W raporcie został też przedstawiony wpływ Grupy Eurocash w ujęciu gospodarczo-społecznym oraz dalsze plany w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu do roku 2023. [GRI 102-56] → Raport nie był poddany weryfikacji zewnętrznej. [GRI 102-52] → Grupa Eurocash raportuje swoją działalność pozafinansową w cyklu rocznym. Raport powstał na podstawie danych wewnętrznych Grupy.

Raport powstał dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu pracowników Grupy Eurocash, którzy odpowiadali za przygotowanie do niego danych, a na co dzień swoją pracą kształtują odpowiedzialność społeczną naszej firmy.

Serdecznie dziękujemy im za udział w całym procesie!

[GRI 102-46] →

Tematy istotne dla organizacji zostały zdefiniowane podczas prowadzonego w okresie raportowania projektu strategicznego, którego celem było rozwinięcie i zdefiniowanie założeń dotyczących tematów zrównoważonego rozwoju w Grupie Eurocash. W ramach tego projektu przeprowadzono wewnątrz firmy konsultacje, w których wzięło udział kilkudziesięciu pracowników. Były to osoby odpowiedzialne za obszary kluczowe dla zrównoważonego rozwoju, pracujące na różnych szczeblach organizacji – łącznie z członkami Zarządu Grupy Eurocash. Odbyła się również sesja strategiczna dla pracowników oraz badanie skierowane do inwestorów Grupy. W trzecim kwartale roku zorganizowano także warsztaty edukacyjne dla kilkudziesięciu pracowników, miały one na celu przygotowanie firmy do raportowania za 2019 rok w standardzie GRI.

[GRI 102-47] →

Wśród tematów istotnych dla organizacji znalazły się zagadnienia, takie jak:

 • Obecność na rynku i wpływ ekonomiczny
 • Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
 • Zgodność i przeciwdziałanie korupcji
 • Energia i emisje
 • Woda, ścieki i odpady, odpady żywnościowe
 • Zatrudnienie, rozwój, różnorodność
 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Edukacja przedsiębiorców i zaangażowanie społeczne

[GRI 102-55] →

Tabela wskaźników GRI

 • Nr wskaźnika
  Nazwa wskaźnika
  Miejsce w raporcie
 • Profil organizacji
 • Nazwa organizacji
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?
 • Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?
 • 102-3
  Lokalizacja siedziby głównej organizacji
  ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
 • Lokalizacja działalności operacyjnej
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?
 • Forma własności i struktura prawna organizacji
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza
 • Obsługiwane rynki
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?
 • Skala działalności
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty
 • Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Pracownicy
 • Opis łańcucha dostaw
  Jakość bez kompromisów dla każdego/Jakość bez kompromisów dla każdego
 • Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Historia Grupy Eurocash
 • Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
  Odpowiedzialne zarządzanie/Zarządzanie ryzykiem
 • 102-12
  Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
  Brak
 • 102-13
  Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
  Stowarzyszenia, do których należy Grupa Eurocash:
  • Partnerstwo „Razem dla środowiska” UNEP
  • Polska Izba Handlu
  • Polska Organizacja Franczyzodawców
  • Polska Rada Biznesu
  • Pracodawcy RP
 • Strategia
 • Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
  Wywiad z Prezesem Zarządu
 • Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
  Wywiad z Prezesem Zarządu
 • Etyka i wartości
 • Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
  Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
 • Zarządzanie
 • Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza
 • Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza
 • Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza
 • Przewodniczący najwyższego organu zarządczego
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza
 • Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza
 • Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza
 • Zaangażowanie interesariuszy
 • Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Nasi interesariusze
 • 102-41
  Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
  0
 • Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
  5 lat budowania przedsiębiorczości w Polsce/Kim jesteśmy?/Nasi interesariusze
 • Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Nasi interesariusze
 • Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Nasi interesariusze
 • Podejście do raportowania
 • Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza
 • Proces definiowania treści raportu
  O raporcie
 • Zidentyfikowane istotne tematy
  O raporcie
 • 102-48
  Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
  Nie dotyczy
 • 102-49
  Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
  Nie dotyczy
 • Okres raportowania
  O raporcie
 • 102-51
  Data publikacji ostatniego raportu
  Nie dotyczy
 • Cykl raportowania
  O raporcie
 • Dane kontaktowe
  O raporcie
 • Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
  O raporcie
 • Indeks GRI
 • Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
  O raporcie
 • Aspekt: Obecność na rynku i wpływ ekonomiczny
 • Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?
 • Podejście do zarządzania i jego elementy
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?
 • Ewaluacja podejścia do zarządzania
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?
 • Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
  Rozwój przedsiębiorczości/Wpływ Grupy Eurocash na społeczeństwo i gospodarkę
 • Aspekt: Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
 • Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  Jakość bez kompromisów dla każdego/Jakość bez kompromisów dla każdego
 • Podejście do zarządzania i jego elementy
  Jakość bez kompromisów dla każdego/Nasi dostawcy
 • Ewaluacja podejścia do zarządzania
  Jakość bez kompromisów dla każdego/Nasi dostawcy
 • 308-1
  Nowi dostawcy, którzy zostali zweryfikowani przy wykorzystaniu kryteriów środowiskowych
  Badana jest możliwość wprowadzenia kryteriów środowiskowych w ocenie dostawców i produktów.
 • 414-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych
  Badana jest możliwość wprowadzenia kryteriów społecznych w ocenie dostawców i produktów.
 • Aspekt: Zgodność i przeciwdziałanie korupcji
 • Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
 • Podejście do zarządzania i jego elementy
  Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
 • Ewaluacja podejścia do zarządzania
  Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
 • Działania przeanalizowane pod kątem korupcji
  Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
 • Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym
  Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
 • Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
  Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości
 • 307-1
  Niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach środowiskowych
  W raportowanym okresie Grupa Eurocash nie otrzymała istotnych kar finansowych oraz sankcji pozafinansowych za niezgodność z prawem lub regulacjami w kwestiach środowiskowych
 • 415-1
  Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze
  0
 • 419-1
  Niezgodność z przepisami i regulacjami w obszarze społecznym i gospodarczym – wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług
  W raportowanym okresie nie było niezgodności z przepisami prawa i regulacjami w obszarze społecznym i gospodarczym.
 • Aspekt: Energia i emisje
 • Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  Mniej zużywamy, nie marnujemy
 • Podejście do zarządzania i jego elementy
  Mniej zużywamy, nie marnujemy
 • Ewaluacja podejścia do zarządzania
  Mniej zużywamy, nie marnujemy
 • Zużycie energii w organizacji
  Mniej zużywamy, nie marnujemy
 • Ograniczenie zużycia energii
  Mniej zużywamy, nie marnujemy
 • Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)
  Mniej zużywamy, nie marnujemy
 • Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2)
  Mniej zużywamy, nie marnujemy
 • Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
  Mniej zużywamy, nie marnujemy
 • Aspekt: Woda, ścieki i odpady, odpady żywnościowe
 • Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  Mniej zużywamy, nie marnujemy/Nie marnujemy!
 • Podejście do zarządzania i jego elementy
  Mniej zużywamy, nie marnujemy/Nie marnujemy!
 • Ewaluacja podejścia do zarządzania
  Mniej zużywamy, nie marnujemy/Nie marnujemy!
 • Odpady według typu i sposobu zagospodarowania
  Mniej zużywamy, nie marnujemy
 • Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje Grupa Eurocash w obszarze przeciwdziałania marnowaniu żywności
  Mniej zużywamy, nie marnujemy/Nie marnujemy!
 • Liczba ton przekazanej żywności do organizacji społecznych w danym roku
  Mniej zużywamy, nie marnujemy/Nie marnujemy!
 • Aspekt: Zatrudnienie, rozwój, różnorodność
 • Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Pracownicy
 • Podejście do zarządzania i jego elementy
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Pracownicy
 • Ewaluacja podejścia do zarządzania
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Pracownicy
 • Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Pracownicy
 • Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Dobre warunki pracy
 • Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Rozwój i zaangażowanie
 • Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Rozwój i zaangażowanie
 • Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
  Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza
 • 406-1
  Całkowita liczba przypadków dyskryminacji
  0
 • Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!
 • Podejście do zarządzania i jego elementy
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!
 • Ewaluacja podejścia do zarządzania
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!
 • 403-3
  Jednostka odpowiadająca za zarządzanie bezpieczeństwem pracy
  Dział Jakości i Bezpieczeństwa
 • Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!
 • Promocja zdrowia wśród pracowników
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Dobre warunki pracy
 • Profilaktyka i ograniczanie zjawisk i zdarzeń zawodowych wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!
 • Wskaźnik urazów związanych z pracą
  Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników/Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!
 • Aspekt: Edukacja przedsiębiorców i zaangażowanie społeczne
 • Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  Akademia Umiejętności
 • Podejście do zarządzania i jego elementy
  Akademia Umiejętności
 • Ewaluacja podejścia do zarządzania
  Akademia Umiejętności
 • Liczba przedsiębiorców i pracowników, którzy uczestniczyli w inicjatywach AU po filarach (4 filary)
  Akademia Umiejętności
 • Liczba szkół z którymi współpracuje AU
  Akademia Umiejętności
 • Liczba szkół i uczniów, którzy biorą udział w programach
  Akademia Umiejętności
 • Liczba udzielonych stypendiów w danym roku
  Fundacja Grupy Eurocash
 • Wartość udzielonych stypendiów w danym roku
  Fundacja Grupy Eurocash
 

Wcześniejsze publikacje Grupy Eurocash dotyczące CSR można zobaczyć tutaj

[GRI 102-53] →

Pytania dotyczące raportu prosimy kierować na adres:

Marta Kukowska

kierownik ds. CSR

Marta.Kukowska@eurocash.pl